Vergi Suç ve Cezaları

Vergi Suç ve Cezaları

İdare Tarafından Kesilen Cezalar

Vergi Ziyaı

Vergi suç ve cezaları konusunun ilki olan Vergi Ziyaı, mükellefinin veya sorumlusunun vergi ödevlerini zamanında yerine getirmemesi,eksik yerine getirmesi nedeniyle verginin zamanında tahakkuk edilmemesidir.

Vergi Ziyaı Cezası: Kayba uğratılan verginin 1 katıdır.

Vergi Ziyaı,Kaçakçılık suçu ile birlikte işlenirse 3 kat ceza uygulanır.Eğer Kaçakçılık suçuna iştirak eden var ise bu suça iştirak edenler de 1 katı cezalandırılırlar.Tabi burada maddi menfaat gözetmesi durumunda alacağı ceza 1 kat olarak uygulanacaktır.Maddi menfaat yok ise, cezanın yarısı uygulanacaktır.

Vergi Suç ve Cezaları;Usulsüzlükler

Vergi Ziyaını mevcut olup olmadığının bir önemi yoktur.Vergi suç ve cezaları konusunda önemli olan şekil ve esaslara uyulmamasıdır.Kendi içerisinde Genel Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük olmakla birlikte ikiye ayrılmaktadır;

Vergi Suç ve Cezaları;Genel Usulsüzlük

I.Derece Usulsüzlük
 • Beyannamelerin süresinde verilmemiş olması,
 • Tutulması zorunlu olan defterlerin tutulmamış olması,
 • İşe Başlamanın zamanında bildirilmemiş olması,
 • Tasdiki zorunlu olan defterlerin tasdik ettirilmemiş olması,

Aslında yukarıda bahsedilen maddeler aynı zamanda Re’sen tarh sebebleridir.Re’sen tarh sebebleri de I. Derece Usulsüzlük cezasıyla cezalandırılır.

II.Derece Usulsüzlük
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, süresinin sonundan başlayarak ek süre içerisinde verilmiş olması,
 • Tasdiki zorunlu olan defterlerin,herhangi birinin tasdik işlemini süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması,
 • Hesap ve işlemlerin doğruluk veya açıklığının bozmamak şartıyla bazı evrak ve belgelerin bulunmaması veya ibraz edilmemesi,

İlgili İçerik; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101202-12.htm

Vergi Suç ve Cezaları;Özel Usulsüzlük

Fatura,Gider Pusulası,Müstahsil Makbuzu,Serbest Meslek Makbuzu,gibi belgelerin düzenlenmemesi Özel Usulsüzlük suçudur.Ayrıca Nihai Tüketicilerin de belge (Fiş,Fatura) almaması durumunda asgari cezanın 1/5’i kadar özel usulsüzlük cezası kesilir.

Vergi Suç ve Cezaları;Cezalarda Birleşme

Tek bir fiil,aynı anda hem genel usulsüzlük, hem de vergi ziyaına sebeb olursa cezalar birleşir ve bunlardan miktar olarak en ağır olanı uygulanır.

Özel usulsüzlük sonucunda vergi ziyaına neden olursa cezalar birleşmez, cezalar ayrı ayrı kesilir.

Vergi Suç ve Cezaları;Tekerrür Etme

 • Vergi Ziya-ı cezası 5 yıl içinde tekrar (tekerrür) ederse ceza % 50 arttırımlı olarak uygulanır.
 • Genel Usulsüzlük cezası 2 yıl içinde tekrar (tekerrür) ederse ceza % 25 arttırımlı olarak uygulanır.
 • Özel Usulsüzlük cezası tekrar (tekerrür) halinde cezada arttırım yoktur.

Ceza Mahkemelerince Kesilen Cezalar

Kaçakçılık

Vergi Kanunlarına aykırı davranmak,ya da kanunlarda belirtilen kurallara uymamak olarak nitelendirilmektedir.Aslında buradaki “kaçakçılık” tabirinden kasıt vergi kaçırmadır.Diğer kaçakçılık unsurları burada geçerli olmamaktadır.Kaçakçılık suçu vergi ziyaı ile birlikte işlenirse vergi ziyaı 3 kat olarak cezalandırılır.

Kaçakçılık Suçunda Hapis Cezası

18 aydan 3 yıla kadar (Hile)

 • Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak,
 • Çift Defter tutmak,
 • Yanıltıcı belge düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak

3 yıldan 5 yıla kadar (Sahtekarlık)

 • Defter kayıt ve belgeleri yok etmek,
 • Defter sayfalarını yok ederek,yerine başka yapraklar koymak
 • Sahte belge düzenleyenler

Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu ve Cezası

Kamu görevlilerine kesilen bir ceza türüdür.

 • Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar,
 • Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler
 • Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler,
 • Vergi mahkemeleri
 • Bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar,

İşleri itibariyle bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar.İşten ayrılmış olsalar bile sırlarını ifşa edemezler.Bu konuda görevlerini kötüye kullananlar 1 yıl ile 7 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

Mükellefin Özel İşlerini Yapma Suçu

Vergi mahremiyetini İhlal eden kişiler;Kendilerine,nişanlılarına,boşanmış olsalar bile eski eşlerine,kanuni temsilci veya vekili bulundukları kimselere, ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar. “Görevi kötüye kullanma” kapsamında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.